Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

μαθήματα πραγματικής ιστορίας

Έλληνες και Ξένοι απομυζητές[1]

Ο Άγγλος πρόξενος στην Πάτρα Philip Green γράφει για τους εθελοντές : «Οι περισσότεροι ήταν αξιωματικοί, που ήρθαν στην Ελλάδα από φιλοδοξία, ανάγκη και αναζήτηση τύχης»

Ο αγωνιστής Φωτάκος αποδίδει στις ραδιουργίες των Φαναριωτών και γενικώτερα των Ελλήνων, που κατέβηκαν στην Ελλάδα ύστερα από τον ξεσηκωμό, τους τυχοδιωκτισμούς των εθελοντών : «Έλεγαν εις τους ξένους ότι εσείς και ημείς να είμεθα ενωμένοι και σύντροφοι και να βοηθούμεθα αναμεταξύ μας, διότι οι εντόπιοι δεν έχουν καλούς σκοπούς δι’ ημάς. Αυτοί, ως βλέπετε, έχουν όλα τα πράγματα εις τας χείρας των, και οπόταν συμφωνήσουν μας διώχνουν και μένομεν όλοι χωρίς στάδιον και μέλλον. Διά τούτο πρέπει να μας βοηθήτε έως να έμβωμεν εις τα πράγματα, και αφού έμβωμεν και αποκτήσωμεν δύναμιν τότε σας διορίζωμεν εις θέσεις, και θα σας δίδωμεν και άλλας πολλάς ωφελείας».

[1] Κυριάκου Σιμόπουλου, «Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ‘21», σ. 106 επ., εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 1999.

Δεν υπάρχουν σχόλια: